Shopping Cart

No products in the cart.

แจ้งโอนเงิน

ถ้าลูกค้าไม่สมัครสมาชิค จำนวนเงิน จุดทศนิยม ไม่ต้องกรอกในช่อง ปัดทิ้งเลยครับ

ระบบไม่รองรับ จุดทศนิยม ร้านเช็คจากสลิปได้ครับ

เลือกบัญชีที่โอนเข้า

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี

ข้อมูลการชำระเงิน

เลขที่สั่งซื้อ #
จำนวนเงิน
อัปโหลดสลิป *